Les indústries interessades a adherir-se al programa han d'emplenar el següent formulari de sol·licitud d'adhesió
1 2 3 4 5

Abans de començar, és recomanable tenir preparada la següent documentació relacionada amb el compliment dels requisits:

 1. Escriptura de constitució de l'empresa.
 2. El certificat d'alta d'IAE industrial.
 3. Informes de càlcul de la petjada de carboni: Informe resum + Informe d´inventari de GEH segons la norma ISO 14.064-1. o certificat de verificació ISO 14064-1
 4. Compromís de reducció de les emissions de gasos d´efecte hivernacle Model d´exemple.
 5. Certificat itinerari formatiu.

Altra documentació opcional:

 1. Memòria tècnica de l´activitat.
 2. El CIF de l'empresa.
 3. Logotip de l'empresa en format WEBP, JPEG o SVG.
AUTORITZACIONS: (la sol·licitud implica l'autorització perquè l’IDI pugui comprovar d'ofici que el sol·licitant està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària de les Illes Balears i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en cas de denegació expressa. En aquest cas, el beneficiari haurà d'aportar la següent documentació)
NIF del sol·licitant i/o de la persona autoritzada i els documents acreditatius, si és necessari.
Certificat d’estar al corrent de pagament amb l´ATIB.
Certificat d’estar al corrent de pagament amb la TGSS.

En finalitzar aquest tràmit, rebreu:

 1. Una declaració responsable.
 2. Una sol·licitud d'adhesió al programa ILS.
Per favor, marqueu una opció ->>>

TIPUS DE SOL·LICITANT

3. DADES GENERALS

NOTIFICACIÓ (en aquesta adreça electrònica rebreu els avisos de les notificacions corresponents al procediment)

5. AUTORITZACIONS

6. DECLARACIÓ RESPONSABLE

7. DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB EL COMPLIMENT DE REQUISITS

Escriptura de constitució de l’empresa

[.pdf] (Max. file size: 10.0 M):

Certificat de l’IAE.

[.pdf] (Max. file size: 10.0 M):

Informe resumen de la petjada de carboni.

[.pdf] (Max. file size: 10.0 M):

Informe d´inventari de GEH segons la norma ISO 14.064-1.

[.pdf] (Max. file size: 10.0 M):

Certificat de verificació ISO 14064-1

[.pdf] (Max. file size: 10.0 M):

Compromís de reducció de les emisions de gasos d´effecte hivernacle.

[.pdf] (Max. file size: 10.0 M):

Certificat d'haver realitzat l'itinerari formatiu

[.pdf] (Max. file size: 10.0 M):

8. ALTRA DOCUMENTACIÓ OPCIONAL

Document descriptiu de l’empresa i de la seva activitat:
 • S’ha d’adjuntar un document descriptiu de l’empresa i de la seva activitat.

[.pdf] (Max. file size: 10.0 M):

El CIF de l’empresa.

[.pdf] (Max. file size: 10.0 M):

Logotip de l'empresa que apareixerà en el nostre apartat d'empreses adherides

[.webp, .jpeg, .svg] (Max. file size: 10.0 M):

Podeu pujar diversos documents alhora. Per a això, teniu dues opcions:
 1. Quan els arxius no estiguin seguits en la carpeta o no estiguin en la mateixa carpeta, premeu la tecla CTRL i, sense deixar anar, marcau amb el ratolí els arxius corresponents.
 2. Quan els arxius estiguin seguits en la mateixa carpeta, premeu la tecla SHIFT i, sense deixar anar, i prement el ratolí, marqueu el primer dels arxius i després l'últim, i quederan tots seleccionats.